Regulamin

Niniejsza strona jest nieodłączną częscią składową naszej oferty sprzedaży maszyn używanych. Aby uniknąć nieporozumień, prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków dostawy.

Kupującemu nie przysługuje gwarancja bądź rekojmia na rozdzaj, typ, podane dane czy też stan zachowania którychkolwiek z oferowanych przez nas maszyn i urządzeń. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ilosć, jakosć, rozmiary, podany rok produkcji bądź kompletnosć opisów. Zastrzegamy sobie prawo do możliwych błędów w opisach maszyn i urządzeń. Rzeczone błędy pozostają bez wpływu na zawartą transakcję kupna. Dlatego też potencjalnym klientom zalecamy, by znajdującą się w naszej ofercie maszynę lub urządzenie obejrzeli osobiscie.

Wszelkie usługi, które nie są jednoznacznie oferowane bądź potwierdzone w fakturze, są swiadczeniami, za które odpowiedzialnosć ponosi klient, o ile nie figurują one wyraźnie jako częsć zamówienia. Do swiadczeń takich należą: wszelkie czynnosci budowlane, fundamenty stalowe, fundamenty oraz inne konstrukcje nosne, podesty, zjeżdżalnie, przegrody, powłoki drewniane, schody, balkoniki do obsługi i konserwacji i.t.p., a ponadto pojemniki i kontenery do na odpady, urządzenia odsysające, kable elektryczne, materiały izolacyjne, kabiny sterownicze, systemy ochrony ochrony przed pyłem i hałasem, narzędzia, maszyny i urządzenia do ostrzenia, pneumatyczne systemy zasilania łącznie z jednostkami dozoru i przewodami, olej hydrauliczny oraz inne smary, a także wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych.

Ponadto nie swiadczymy usług w zakresie ogradzania placu budowy przy pomocy płotów, barier czy innych zabezpieczeń koniecznych ze względów bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych i montażowych. Odpowiedzialnosć za wszelkie ogrodzenia, płoty i bariery i ich zgodnosć z miejscowymi przepisami budowlanymi ponosi klient. Podobnie na placu budowy musi być zapewnione przestrzeganie wszelkich obowiązujących na danym terenie przepisów i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa pracy, ubezpieczenia od wypadków przy pracy, a także europejskiego oznaczenia CE.

Nie swiadczymy usług w zakresie dostarczania kabli elektrycznych oraz ich prowadzenia od głównego rozdzielnika do szafy rozdzielczej, względnie od szafy rozdzielczej do silników, przełączników i wszelkich innych urządzeń (peryferyjnych), a także kładzenia i podłączania kabli.

Również nie zależą do zakresu naszych usług następujące czynnosci: montaż koniecznych rur i przewodów doprowadzających i odprowadzających dla cieczy chłodniczych, wody i wszelkiego rodzaju paliw. Przepisy dotyczące ochrony srodowiska muszą byc przez kupującego przestrzegane.

Narzędzia podnosnikowe konieczne do do instalacji maszyn (dźwigi, krany, sztaplerki, stemple hydrauliczne i.t.p.) muszą byc zapewnione przez klienta.

Koszty demontażu, montażu, załadunku i transportu - o ile w ofercie nie jest to wyraźnie w inny sposób sformułowane - ponosi kupujący. Również koszty podróży, utrzymania i noclegu zatrudnionych monterów (również pracowników firm trzecich) - jeżeli w ofercie nie jest to wyraźnie inaczej sformułowane - pokrywa kupujący.

Na życzenie kupującego możliwe jest odpłatne przeprowadzenie przeszkolenia w obsłudze zakupionej maszyny. Po zakończeniu szkolenia kupujący otrzymuje osobny rachunek.

Ceny podane są bez kosztów transportu z wymienionego w ofercie miejsca. Klient ponosi koszty opłat bankowych, a także koszty kaucji. Do monentu uiszczenia pełnej ceny dostarczone maszyny i urządzenia pozostają własnoscią sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie nieograniczone prawo sprzedaży znajdującego się w ofercie sprzętu w dowolnym czasie innemu klientowi, nawet po uiszczeniu przez kupującego zaliczki. Przy opóźnieniu odbioru zakupionej maszyny od klienta zastrzegamy sobie prawo pobierania stosownej opłaty względnie odstąpienia od umowy kupna. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna ze względu na opóźnienie dostawy niezależnie od przyczyn tegoż opóźnienia.

Zmiany w umowie kupna ze strony kupującego po zawarciu tejże umowy lub po otrzymaniu faktury lub zamówienia możliwe są wyłącznie za pisemnym porozumieniam obu stron. Umowy ustne nie mają mocy prawnej.

Klauzula salwatoryjna: Na wypadek, gdyby jedno lub więcej z powyższych postanowień okazało się nieważne w swietle istniejącego prawa, nie wpływa to na ważnosć pozostałych postanowień. Dotyczy to również przypadków, gdy w ramach jednego postanowienia jedna jego częsć jest nieważna, inna natomiast ważna. Każdorazowo nieważne postanowienie powinno zostać zastąpione za porozumieniem stron poprzez postanowienie, które w jak najlepszy sposób zabezpiecza interesy ekonomiczne obu stron umowy, a także które w inny sposób nie przeczy zawartym w umowie porozumieniom.