Условия за ползване

Тази страница е неразделна част от офертата за машините. Моля, прочетете внимателно по-долу условията за доставка, за да се избегнат недоразумения.

Всички машини се продават без гаранции срещу изпълнение, описание и състояние. Поради несъответствие в количество, качество, размер, година на производство и пълнота не носим отговорност. Възникнали грешки в описанията не засягат извършена покупка. Поради това, купувачът трябва винаги да посети предлаганата/продаваната машината.

Всички услуги, които не са изрично посочено в офертата или потвърдени във фактурата, трябва да се направит от страна на купувача, ако те не са изрично посочени като част от доставката на съдържание. Това включва всичко от страна на купувача: стоителни и монтажни работи, стоманени основи и други поддържащи конструкции, платформи, рампи, стени, дървени покрития, стълби, пътеки, сервизни мостове, както и за изхвърляне на отпадъци, климатчни камери, ел. кабели, прах и шумозащитни съоръжения, инструменти, заточващи устройства, пневматични системи за доставка с единична поддръжка, линии, хидравлично масло и други смазочни материали, както и всички електрически рабо

Защитните съоръжения изискващи се по време на монтажните работи, са за и от стана на купувача, не се включват в нашите услуги. Всички строителни работи трябва да се съобразява с местните разпоредби и изисквания.

Кабели и кабелни водачи на главно-разпределително табло до кабината, двидателите, ключовете и периферните устройства, полагането, свързването на кабели не са включени в нашите услиги.

Инсталирането на необходимото увеличение или репатрирането на охлаждащи течности, вода и всякакъв вид оперативни маретиали не принадлежат към обхвата ни. Интересите за опазването на околната среда трябва да бъдат спазвани от купувача.

Всички необходими монтажни машини за подемни съоръжения (кранове, повдигачи, Хидроповдигачи, и т.н.) трябва да бъдат осигурени от купувача.

Демонтаж, монтаж, товарене и транспортиране отива, освен ако изрично не е посочено друго в офертата, за сметка на купувача. Също така проверете дали не са изрично посочени, пътуване, храна, подслон и пътуване разходи вмъкват монтажници, така и от други фирми, за сметка на купувача.

Ако клиентът изисква допълнителни въведения при закупена машина, това е в допълнение към таксата за купувача. След съгласието на купувача, ще се издаде специална фактура. 

Цените са от мястото, посочено в офертата. Банковите такси и таксите за сигурност са за сметка на клиента. До пълното изплащане на доставените машини, оборудването остава  собственост на продавача.

Препродажба винаги е възможна, дори и ако е направено авансово плащане. В случай на неизпълнение на приемането или издаването на закупената машина от срана на клиента, ние сме в правото ни да изискаме такси или анулиран сделката.

В случай на неизпълнение на приемане или издаването на работа или да забави датата на изпращане на закупените превозни средства от страна на купувача, продавача има право да фактурира за разходите за паркиране или да се оттегли от продажбата. Случай на неизпълнение или отказ на клиента чрез забавяне на доставка по различни причини е изключено.

Промени в споразуменията от страна на купувача след сключиване на договор за покупка или получаване на фактура, договор трябва да бъде в писмена форма, ефективна по взаимно съгласие на двете страни. Устните уговорки са невалидни.

Салваторише разпоредба: Ако една или няколко от по-горе посочените разпоредби/правила не са валидни, това не засяга валидността на другите правила. Това се отнася дори и ако едната част от правилото не е валидна, а другата част е валидна. Тези частот невалидни правила между партньорите трябва така да се заменят, че най-добре да отговаря на икономическите интереси на засегнатите страни, но и да не пречат при приемането на договорените споразумения.